سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم شهابی فر – فار غالتحصیل کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده فنی – دانشگاه

چکیده:

در مقاله حاضر از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین ذخیره یک کانسار واقع در ایران مرکزی استفاده شده است. در این کانسار داد هها فقط از نوع گمانه است وداده ها ی تونل و ترانشه در دسترس نم یباشند. در کل تعداد ۵۷ حلقه چاه در نظر گرفته شده اند. برای ارزیابی شبکه طراحی شده، داده های چهار چاه به طور کامل بعنوان داده های مجموعه اعتبارسنجی انتخاب شدند و مابقی گمان هها برای مجموعه داده های آموزشی در نظر گرفته شدند. یک سری از شبکه های پرسپترون (شبکه با تغذیه پیشرو) با پارامترهای متفاوت آموزش داده شدند و در نهایت پارامترهایی برای شبکه در نظر گرفته شد که پاسخ شبکه آموزش دیده برای داده های سری اعتبارسنجی به پاسخ واقعی نزدی کتر بود. پس از آموزش شبکه عصبی توسط باقی داده ها، صحت تخمین داده های اعتبارسنجی ۷۳ درصد بدست آمد. شبکه آموزش دیده برای تخمین کل بلوک ها در فضای تخمین به کار رفت به طوریکه عیار هر بلوک برابر میانگین عیار تخمین زده شده ۲۵ زیر بلوک قرار گرفت. منحنی عیار- تناژ به ازای مقادیر مختلف عیار حد ترسیم گشت و همچنین امکان ترسیم پلان های طبقه بندیکانسنگ و باطله در اف قهای مختلف ( ۷۳ افق و هر یک با ضخامت ۵ متر) وجود دارد. براساس این تخمین، مقدار تقریبی تناژ در کانسار هفت میلیون تن با عیار متوسط ۷/۸۶% با درنظر گرفتن عیار حد چهار درصد بدست آمد.