سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
محمد زینلی پور – گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران
بهرام حسن زاده کیایی – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمدرضا شکری – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
آریا اشجع اردلان – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:
در این تحقیق پارامترهای رشد، مرگ و میر و احیای لاروی جمعیت صدف (Barbatia decussate(Bivalvia; Arcidae در سواحل صخره ای بندر لنگه در شمال خلیج فارس با استفاده از آنالیز داده های فراوانی طولی حاصل از ۱۴ ماه نمونه برداری در سال ۹۱-۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از اندازه گیری طول صدف و آنالیز فراوانی طولی ۷۰۶۴ نمونه، طول بینهایت ۵۷/۷۵ میلیمتر، ضریب رشد ۰/۴۷ (درسال)، ضریب کارایی رشد (‘ф)؛ ۲/۳ و مرگ و میر طبیعی ۱/۷۹ (درسال) برای این گونه بدست آمد. معادله رشد طولی L(1)=57/75[1-e(-0/47(t+0/29))] حاصل شد. الگوی احیای لاروی به شکل پیوسته با دو اوج در فاصله های زمانی شهریور تا مهرماه ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ مشاهده گردید. ضریب b از رابطه طول صدف و وزن کل ۳/۱۸۱، نشان دهنده الگوی رشد الومتریک (همگون) مثبت برای این گونه بود. روابط (TLW=0/0001xSL(3/181 و (tWW=0/000015xSL(3/347 بترتیب برای طول صدف و وزن تر گوشته و نیز طول صدف و وزن کل دوکفه ای در این مطالعه محاسبه شدند.