سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا امیری چایجان – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

پیش‏بینی رطوبت لایه‏های شلتوک در انتهای مرحلة خشک‏شدن به منظور کاهش خسارت ناشی از بیش یا کم ‏خشک‏شدن محصولاتکشاورزی حائز اهمیت است. در این تحقیق از روش هوشمند شبکة عصبی مصنوعی برای پیش‏بینی رطوبت لایه‏های شلتوک در انتهای مرحلة خشک‏شدن و در محدودة رطوبت متوسط نهایی ۹ تا ۱۵% پایة تر استفاده شده است. آزمایشها با نمونه‏های شلتوک و در محدودة عمق‏های ۵ تا ۲۰ سانتی‏متر با میزان رطوبت اولیة متوسط ۹/۱۴ تا ۸۳/۲۱% پایة تردر شرایط کنترل‏شدة محیطی با دمای محیط ۲۰ تا C°۳۰ و رطوبت نسبی هوای ۴۰ تا ۹۰٪ انجام شد. در این آزمایشها دبیهای مختلف بین m/s1/0 و سرعت حداقل سیالسازی اعمال شد و دماهای ورودی بین ۴۰ تا C°۷۰ بود. زمان خشکشدن نیز به عنوان پارامتر ورودی اعمال شد. رطوبت لایه‏های شلتوک به کمک هشت پارامتر فوق در هر آزمایش پیش‏بینی شد. کاربردشبکههای عصبی پسانتشار پیشخورد و پسانتشار پیشرو در حل این مسأله نشان داد که با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی می‏توان رطوبت لایههای شلتوک را با ضریب همبستگی حدود ۹۶% و خطای حقیقی ناچیز در گسترة بستر ثابت و در شرایط آزمایشگاهی پیش‏بینی کرد.