سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نشاط – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
حسین صدقی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از روشهایی که به طور عمده برای بررسی چگونگی شکل گیری جریان سطحی در اثر بارندگی حاصله بر روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد روش موسوم به (SCS) می باشد . در این روش به طور عمده شرایط خاک و پوشش گیاهی در تبدیل بارندگی به رواناب توجه شده است . این مطالعه در یک منطقه جغرافیایی مشخص مطالعه موردی حوزه آبخیز آب گلال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و چگونگی نتایج حاصل از برآورد مشخصه تبدیل بارندگی به بارندگی مازاد تحت عنوان شماره منحنی ) ) CN با دو روش مختلف مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است . یکی از روش های برآورد ) ) CN استفاده از شاخص های خاک و پوشش گیاهی سطحی و روش دیگری استناد به مشاهدات و شرایط هیدرولوژیکی مرتبط با وقوع سیلاب برآوردی از روش ) ) CN می باشد که مورد تحلیل قرار گرفته است . از طرفی روند تشکیل رواناب با استفاده از روش SCS و محاسبه بارندگی مازاد هیدروگرافها نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و اختلاف موجود در چگونگی روند محاسباتی و مشاهده ای رواناب نیز مورد بررسی بوده است . با استفاده از پدیده " بارندگی – سیلاب " مشاهداتی نسبت به واسنجی مدل HEC-HMS اقدام و به وسیله آن (CN) محاسبه گردید که نتایج محاسبه از روش شماره منحنی، توسط مدل گفته شده با نتایج شماره منحنی مشاهده شده سازگاری نشان داده است .