سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وضعیت بارش ـ رواناب و روابط آنها بر ساختار زیست محیطی نظیر سطوح نفوذ پذیر و غیر قابل نفوذ و فعالیت های مربوط به تکامل و پیشرفت جامعه انسانی نظیر ترافیک، تاثیرگذار می باشد. در این راستا، از آمار اندازه گیری شدهدو بارش مجزا با شدت های متفاوت بر روی یک سطح نفوذ ناپذیر به مساحت ۳۰۰ متر مربع استفاده شده و با به کارگیری این آمار در مدل موج سینماتیکی، رواناب حاصلهبرآورد گردیده است. همچنین با استفاده از این مدل، زمان تمرکز هر بارش محاسبه و با نتایج حاصل از روشهای معمول در محاسبه زمان تمرکز نظیر FAA، Izzard و SCS مقایسه شده است. در تمامی این محاسبات ، تفاوت پارامترهای بدست آمده با مقادیر اندازه گیری شده به صورت درصد، محاسبه شده است. و نتایج حاکی از آن است که مدل موج سینماتیکی بر آورد نسبتاً دقیقی از رواناب حاصل ازداده های بارندگی را ارائه می دهد.