سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سودابه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکر
محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
سیدحسن طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در صورتی که بتوان پارامترهای مهم و موثری درطراحی سیستم های آبیای از قبیل زمان نفوذ و زمان پیشروی در ازای یک دبی مشخص را به خوبی پیش بینی کرد می توان راندمان کاربرد این سیستم را به مقدار قابل توجهی افزایش داد. با توجه به فرضیاتی که در مدل بیلان حجمی اعمال می شود دقت این مدل ها در پیش بینی نتایج، چندان مناسب نیست. هدف از انجام این تحقیق ازیابی دقت مدل بیلان حجمی اصلاح شده در تخمین زمان پیشروی می باشد. مدل مذکور برای اولین بار از ترکیب مدل بیلان حجمی و ترم مومنتممدل اینترسی صفر توسط والیانتز (۱۹۹۴) برای تخمین مسافت پیشروی در آبیاری نواری استخراج شد. برای تایید این مدل در آبیاری جویچه ای از اطلاعات اسفندریاری و ماهشوری (۹۵-۱۹۹۴) مربوط به دو بافتسبک و متوسط واقع در غرب سیدنی استفاده شده است. این اطلاعات شامل اندازه گیری زمان پیشروی، ضرایب هندسیو هیدرولیکی جویچه در هر آبیاری، دبی ورودی و خروجی از هر جویچه در هر آبیاری، ضریب زبری مانینگ ، شیب، بافت، خاک و ضرایب نفوذپذیری در هر جویچه می باشد. ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار ، Minitab و ازمون مشاهدات جفت شده و همچنین آماره جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) انجام شده است. نتایج نهایی نشان می دهد که با اصلاح مدل بیلان حجمی، دقت مدل در تخمین زمان پیشروی افزایش یافته است . اما این افزایش دقت از نظر آماری معنی دار نیست.