سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا قائمقامیان – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران
مهدی رضاپور – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
آزاده فریدونی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده:

اندازه گیریهای آرایه ای میکروترمور در یک آرایه دایره ای دوگانه به منظور تخمین ساختار سرعتی موج برشی در لایه های عمیق در جنوب شرقی بم توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله انجام شد و از تحلیل داده ها به روش SPAC منحنی پاشش موج ریلی در محدوده فرکانسی ۳/۲-۶/۱ هرتز بدست آمد. با بکارگیری الگوریتم وارون ژنتیک ساختار سرعت موج S تا عمق ۴۰۰ متر تخمین زده شد. تطابق نتایج حاصل با داده های درون چاهی موجود در ساختگاه مورد مطالعه نشان می دهد که روش SPAC با توجه به عمق نفوذ زیاد، سهولت برداشت و تحلیل داده ها، صرفه اقتصادی و غیر تخریبی بودن می تواند مکمل و یا جایگزین خوبی برای روشهای متداول تعیین ساختار سرعتی موج برشی باشد.