سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر مصطفی پور – استادیار گروه ساخت و تولید
ابراهیم زینالی – دانش آموخته رشته ساخت و تولید

چکیده:

مونیتورینگ سایش ابزار یکی از روشهای مهم در بهبود دقت ابعادی و مسائل اقتصادی ماشینکاری می باشد. برای اینکار بجای اندازه گیری مستقیم سایش ابزار، پارامترهای دیگری که با سایش ابزار رابطه دارند، و اندازه گیری آنها راحت تر و بدون نیاز به توقف عملیات م یباشد، بکار برده م یشود. در این مقاله یک سیستم هوشمند بر پایه منطق فازی ارائه شده است که در آن با اندازه گیری جریان موتور اسپیندل می توان سایش ابزار را بصورت بلادرنگ تخمین زد. برای اینکار با انجام آزمایشات عملی در شرایط مختلف ماشینکاری یعنی پیشروی، عمق بار و دور ابزار و نیز در سایشهای مختلف، مقدار جریان اندازه گیری شده و تاثیر سایش ابزار روی جریان موتور بررسی شده است . همچنین با استفاده از اطلاعات بدست آمده یک شبکه فاز ی طر احی و آموزش داده شد. با استفاده از این سیستم م یتوان در شرایط مختلف ماشینکاری با انداز ه گیری جریان موتور اسپیندل در حین ماشینکاری، سایش ابزار را تخمین زد. از این سیستم م یتوان در کنترل و مونیتورینگ فرایند ماشینکاری استفاده نمود.