سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نقدی نژاد – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دستفان – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی محمدیان – پژوهشکده برق سازمان پزوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

مقدار دقیق سرعت یکی از پارامترهای مهم در کنترل موتور القایی می باشد در این مقاله تخمین سرعت با استفاده از شبکه عصبی در کنترل برداری موتور القایی بجای حسگر سرعت ارایه شده است که در آن محاسبه سرعت با اندازه گیری جریان و ولتاژ انجام شده است . شبیه سازی سیستم با استفاده از نرم افزار Matlab Simulink به دو روش آموزش همزمان و غیرهمزمان انجام شده است . نتایج شبیه سازی در آموزش همزمان نشان دهنده عملکرد مطلوب تخمینگر سرعت می باشد . در این مقاله اثرات تغییر زمان نمونه برداری در روش آموزش همزمان برای بدست آوردن عملکرد بهینه ارایه شده است . نعداد ورودی های شبکه عصبی در مقایسه با تحقیقات قبلی انجام شده در روش آموزش همزمان کاهش داده شدهاست .