سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مکارمی – پژوهشگاه نیرو، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایرا
الهام خسروشاهلی – پژوهشگاه نیرو ایران
عماد شریفی قزوینی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تئوری های پردازش سیگنال، روشـی توسعه داده شده که بـا اسـتفاده از آن مـی تـوان سـرعت یـک ماشین القایی را در شرایط مختلف کاری اعـم از حالـت هـای سالم ماشین و یـا حالـت هـای خطـادار آن تخمـین زد . بـرای تخمین سرعت با این روش تنها نیاز به جریانیک فاز استاتور است و بر خلاف بسیاری از روش ها که برای اسـتفاده از آنهـا نیاز به تعداد زیادی سنسور است، تنها از یک سنسـور جریـان استفاده می شود . روش ارائه شـده بـرای تخمـین سـرعت یـک نمونه موتور آزمایشگاهی و دو موتور صنعتی به کار برده شده و نتایج به دست آمده ، با دق ت بسیار بالایی به مقـادیر واقعـی سرعت موتورها نزدیک بودند . نتایج بدست آمده نشـان دهنـده پایــداری ایــن روش نســبت بــه تغییــرات بــار و خطاهــای میله شکسته و ناهم محوری که از خطاهای متداول در این نـوع ماشین ها می باشد، است