سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالاحد ولیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانش، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی ه
محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد پیشرانش، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
اکبر غفوریان – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

زمان تاخیر اشتعال گاز متان در موتورهای اشتعال تراکمی همگن با استفاده از یک شبکه عصبی مصنوعی آموزش یافته محاسبه شده است . کنترل زمان شروع احتراق در این نوع موتورها یک چالش عمده برای کاربردهای عملی آنها محسوب میشود . در طی فرآیند تخمین زمان شروع احتراق، محاسبهی زمان تاخیر اشتعال، گلوگاه اصلی مطالعات محسوب میشود . مدل پیشنهادی جهت شبیهسازی احتراق سوخت متان برای تهیه دادههای آموزش و تست شبکه عصبی، یک مدل صفر بعدی و حجم ثابت مبتنی بر سینتیک شیمیایی میباشد . جهت توصیف واکنش های شیمیایی از مکانیزمGRI3.0 و الگوی احتراق گذرا استفاده شده است . شبکه پسانتشار با سه لایه ی مخفی میانی و یک گره خروجی زمانتاخیر اشتعال برای تخمین زمان تاخیر اشتعال آموزش یافته است . بدین ترتیب زمان محاسبات نسبت به کدهای رایج سینتیکی نظیر CHEMKIN درحدود ۱۰۰۰ برابرسریعتر است . این ویژگی برای بررسی استراتژیهای کنترلی زمان تاخیر اشتعال مفید میباشد . خطای میانگین تست شبکه نسبت به نرم افزار CHEMKIN ، ۲٫۷۶ درصد است