سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گراوند قدم خیر – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
علی کدخدایی ایلخچی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
علی اکبر ماجد – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

عملکرد اجرایی تولید در یک مخزن هتروژنز، بدون محاسبه پارامترهای دقیق آن نمیتواند به طور واقعی پیشبینی شود. یکی از این پارامترها، شعاع گلوگاه تخلخل میباشد که نقش بسیار مهمی در تعیین تراوایی، تخلخل، ازدیاد برداشت، توانایی نگهداری ستون هیدروکربوری توسط پوشسنگ و… دارد. هدف اصلی این مطالعه تخمین شعاع گلوگاه تخلخل با استفاده از روشهای آنالیز رگرسیونی و شبکههای عصبی مصنوعی در اشباعهای ٢٥ و ٣٥ درصد و سپس مقایسه نتایج حاصل از این دو روش میباشد. نتایج نشان میدهد که تخمین قابل قبولی از شعاع گلوگاه تخلخل با استفاده از روشهای آنالیز رگرسیونی و شبکههای عصبی پس از انتشار خطا صورت گرفته است. اما روش آنالیز رگرسیونی نسبت به شبکههای عصبی مصنوعی، در تخمین شعاع گلوگاه تخلخل بهتر عمل موده است.