سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
محمدباقر شریفی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیشرفتهای علمی و فن آوری جدید سنجش از دور باعث درک بهتر عوارض فیزیکی زمین جهت فرآیندهای هیدرولوژیکی و مدلسازی هیدرولوژیکی در مقیاس بزرگ شده است. در این مقاله هدف تهیه نقشه شماره منحنی رواناب با اسفتاده از تصاویر ماهواره لندست و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور محاسبه رواناب در حوضه آبریز کامه می باشد. حوضه آبریز کامه در استان خراسان و در شمال شهرستان تربت حیدریه واقع شده است. ابتدا نقشه کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره لندست (ETM+) با روش فازی تهیه گردید. سپس نقشه وضعیت مراتع با کمک شاخص تسلدکپ تهیه و مراتع به سه کلاس متوسط، فقیر و خیلی فقیر تقسیم شدند. با کمک نقشه های خاک، شیب، تشکیلات زمین شناسی و بازدیدهای صحرائی نقشه گروه های هیدرولوژیکی تهیه و با استفاده از جدول SCS و نرم افزار ArcView نقشه شماره منحنی رواناب تهیه گردید. شماره منحنی های حاصل در برآورد رواناب حوضه مورداستفاده قرار می گیرند.