سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حق وردی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا همدان
کورش محمدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه در دنیا آب و منابع یکی از پایه های اصلی توسعه بشمار میروند. بخش کشاورزی یکی از عمده ترین مصرف کنندگان، از منابع ابی می باشد که کیفیت منابع آب مصرفی در آن تاثیر زیادی بر کیفیت و میزان محصول می گذارد. بدون استثناء کلیه خاک ها محتوی مقدار نمک می باشند، بنابراین مدیریت شوری درکشاورزی ایران اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق از مدل SALTMOD برای پیش بینی شوری رطوبت خاک و عمق سطح ایستابی در اراضی کشاورزی محدوده دشت تبریز استفاده شده است. در این شبیه سازی اثر نصب زهکش در اعماق مختلف بررسی گردید. همچنین چهار گروه مختلف اراضی به لحاظ شوری در نظر گرفته شده و تاثیر شرایط مختلف بر توزیع شوری درخاک مطالعه گردید.