سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار ملایی کندلوس – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی – دانشکده مهندسی آب و خاک – دانش
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی – دانشکده مهندسی آب و خاک – دان
فریبرز عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- کرج

چکیده:

در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک, مسئله کمبود آب و مصرف بهینه آن مشغله ذهنی دستاندرکاران امور آب و کشاورزی میباشد که در این راستا معمولاً استفاده از سیستمهای آبیاری با راندمان بالا مثل آبیاری قطرهای به عنوان یک راهکار توصیهمیشود. در طراحی آبیاری قطرهای برای گیاهان ردیفی شکل و ابعاد پیاز رطوبتی تشکیل شده عامل اصلی در تعیین فاصله لاترالها و قطره چکانها از یکدیگر میباشد. به همین دلیل مدلهای تحلیلی زیادی به وجود آمدند که با داشتن مشخصههای هیدرولیکی خاک با استفاده از معادله نفوذ آب در خاک از یک منبع نقطهای بتوانند تخمین قابل قبولی از شکل توزیع رطوبتی ارائه دهند. در این مقاله از بینمدلهای موجود، مدل WetUp که یک مدل کامپیوتری بر اساس حل معادلات تحلیلی می باشد، به دلیل سادگی، تعداد پارامترهای مورد نیاز کمتر و ارائه داده های خروجی به صورت گرافیکی، مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر اندازه گیری شده شکل پیاز رطوبتی در یک سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی (r, z_z+ قدار حرکت رو به پایین رو به بالا و افقی جبهه رطوبتی، به ترتیب )دار یک خاک لوم رس با عمق نصب قطره چکان در cm30 زیر سطح خاک با خروجی مدل مورد مقایسه قرار گرفت و همبستگی خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و خروجی مدل (r2= 0.98-0.9-0.92 به ترتیب برای حرکت افقی، رو به بالا و رو به پایین) بدست آمد.