سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی رستم نیا – دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران
مهدی تلخابلو – دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی تهران
لقمان کتابی – دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا همدان
سامان زند کریمی – دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

چکیده:
پارامترهای مقاومتی سنگ علی الخصوص شکنندگی یکی از مهمترین ویژگی های کنترل کننده رفتار ماده سنگ است. روش های متعددی برای تخمین پارامترهای فیزیکی سنگ وجود دارد که در حال حاضر روش استانداردی برای اندازه گیری مستقیم شکنندگی در دسترس نیست در این پژوهش از اطلاعات اولیه به دست امده از آزمایش های انجام شده بر روی ۳۵ نمونه سنگ آهک استان همدان استفاده شده و ارتباط بین شاخص بار نقطه ای و مفاهیم شکنندگی برای این گروه از سنگ ها بررسی شد. چهار مفهوم رایج برای شاخص شکنندگی استفاده شده که بین شاخص بار نقطه ای و مقادیر شکنندگی (B2 و B1) ارتباط منطقی و قابل قبولی وجود ندارد اما یک رابطه معنی دار و قابل قبول بین شاخص بار نقطه ای و شاخص شکنندگی (B4 و B3) وجود دارد که همبستگی بین این دو شاخص با شاخص بار نقطه ای برابر r^2=0.81 است.