سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مجرب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ته
حسین معماریان – هیات علمی، دانشکده مهندسی معدن ، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی زارع – هیات علمی ومعاونت پژوهشی و فناوری، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زل
پرویز روزخش – هیات علمی، موسسه تحقیقات وحفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در این مقاله ضخامت آبرفت درمحدوده شهرستان شهرکرد با استفاده از خردلرزه های محیطی و سرعت موج برشی محاسبه و همخوانی آن با داده های چاه های آب منطقه بررسی شده است . اندازه گیری سرعت موج برشی در ٢٠ پروفیل و برداشت GIS خردلرزه های محیطی در ٢۵ ایستگاه صورت گرفته و نقشه های سرعت موج برشی و پریود طبیعی آبرفت در محیط ترسیم شده و نهایتا با استفاده از رابطه دوبری ضخامت آبرفت محاسبه شده است . مقایسه نتایج با ضخامت آبرفت در چاه های آب نشان داد که دو روش هم خوانی نسبتا خوبی با یکدیگر دارند . ولذا می توان از این روش در مطالعات مقدماتی تعیین ضخامت آبرفت بهره برد .