سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس نصراله زاده – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیانپور – استادیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید هاشم الحسینی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در دشت مهیار اندازه گیری ضرایب هیدرودینامیکی سفره آب زیر زمینی و از آن جمله ضریب آبگذری، مورد نیاز بهره برداران از منابع آب زیر زمینی، جهت تعیین آبدهی چاه حفاری و مدل سازی سطح ایستابی آب مورد نیاز است که بسیار پر هزینه است. در این پژوهش روشی ارائه گردیده است که با سوند اژزنی الکتریکی در هر جای دشت می توان با داشتن مقاومت ویژه الکتریکی آبخوان و تعییه هدایت ویژه الکتریکی آب زیر زمینی محل مورد مطالعه، ضرایب هیدرولیکی را تعیین نمود. تعداد ۵ چاه با آزمایش پمپاژ مربوطه همراه با ۱۳۶ سونداژژئوالکتریکی که به طور غیر همزمان با آزمایش پمپاژ بوده است، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب آبگذری و ضریب قابلیت انتقال با فاکتور سازند، مقاومت ویژه الکتریکی اصلاح شده و مقاومت عرضی الکتریکی اصلاح شده آبخوان دشت مهیار رابطه ای خطی دارد و ضریب همبستگی آن نزدیک به یک می باشد. نتایج بدست آمده در این پژوهش جهت ساخت مدل جریان ناپایدار و اعمال مدیریت بر مصرف بهینه و تصمیم گیری در طرح های آبی آینده در این دشت و مشخص کردن مناطق حساس از نظر بهره بردای در دوره های خشکسالی و تر سالی قابل کاربرد می باشد.