سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر فتحیانپور – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید هاشم الحسینی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نصراله زاده – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دشت معیار با وسعت ۱۷۱۶ کیلومتر مربع در مسیر جاده اصفهان به شهرضا و در فاصله ۳۰ کیلومتری اصفهان واقع شده است. سری رسوبات این دشت شامل رسوبات دانه ریز عمدتا رسی همراه با لایه های محدودی از شن و ماسه می باشد. در ابتدای این مقاله نشان داده می شود که در آبخوان دشت مهیار ضریب آبگذری و ضریب قابلیت انتقال با فاکتور سازند، مقاومت ویژه الکتریکی نرمالایز شده و مقاومت عرضی الکتریکی نرمالایر شده آبخوان رابطه ای خطی دارند. در ادامه کاربرد روشی ارائه می گردد که بتوان با سوانداژزنی الکتریکی در هر نقطه از دشت و با داشتن مقاومت ویژه الکتریکی آبخوان و تعیین هدایت ویژه الکتریکی آب زیر زمینی محل مورد مطالعه، ضرایب هیدرولیکی سفره را تعیین نمود. در این پژوهشاز تعداد ۵ چاه حاوی آزمایش پمپاژ مربوطه بهمراه ۱۳۶ سوانداژ ژئوالکتریکی که به طور غیر همزمان با آزمایش پمپاژ برداشت گردیده بود،استفاده شده است. در نهایت جهت تعیین مدل رفتاری سفره ابدار در دشت مهیار از ضرایب هیدرودینامیکی برآورد شدهتوسط سونداژهای ژئوالکتریکی استفاده گردید.