سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن گلمایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میرخالق ضیاء تبار احمدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سپیده ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی مهندسین مشاورمهاب قدس

چکیده:

در پروژههای آبی تخمین دبی جریان برای محاسبات پروفیل سطح آب بسیار حائز اهمیت میباشد . بطور کلی دبی جریان در رودخانههای شنی به مقاومت جریان وابستگی زیادی دارد . روشهای مختلفی برای تخمین ضریب زبری توسط افراد مختلفی اراًئه شده است اما عمدتا این روشها برای شرایط نرمال در جریان یکنواخت کاربرد دارند اما استفاده از روشهای معمول برای تعیین ضریب زبری ما را به برآورد کمتری از آن هدایت میکند در نتیجه سرعت جریان بیشتر و عمق جریان کمتر تخمین زده میشود . در هیدرولیک رودخانهها بدلیل متحرک بودن بستر، مقاومت در مقابل جریان یا ضریب زبری متغیر میباشد . در این حالت نمیتوان یک فرمول مقاومت جریان را بطور مستقیم و بدون آگاهی از نحوه تغییر ضریب مقاومت ، در شرایط مختلف جریان و رسوب بکار برد .
در این تحقیق رودخانه زارم رود به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است و روابط تجربی محققین مختلف و همچنین روش مستقیم تخمین زبری مانینگ محاسبه و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد و در خصوص دقت هر یک با توجه به رژیم حاکم بر رودخانهها بحث و نتیجه گیری صورت گرفت