سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد ایمان شعار – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد طاهرشمسی – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در رودخانه هیدرولیک مجاری روباز با بستر صلیب، ضریب زبری را یک عدد ثابت می توان تلقی کرد و پس از تعیین آن، یکی از فرمولهای مقاومت جریان را مستقیما برای محاسبه سرعت، شیب و عمق بکار برد. ولی درهیدرولیک رودخانه ها، بستر ممتحرک بوده و مقاومت در برابر جریان یا ضریب زبری متغیر است. در اینحالت نمی توان یک فرمول مقاومت جریان رابه طور مستقیم و بدون آگاهی از نحوه تغییر ضریب مقاومت در شرایط مختلف جریان و رسوب بکار برد.
در این تحقیق رودخانه سیستان به عنوان رودخانه ای توسعه یافته و رودخانه کرج به عنوان رودخانه ای در حال توسعه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده اند و روابط تجربی محققین مختلف برای تخمین مقدار ضریب زبری مانینگ درمورد آنها آزمایش می شود و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شوند و درخصوص دقت هر یک با توجه به رژیمحاکم بر رودخانه ها بحث ونتیجه گیری صورت میگیرد.