سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوذر سامانی – استاد آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمد زارع – استادیار آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
داوود شاهسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمدحکیم نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از روشهای تعیین خصوصیات زیر سطحی استفاده از سیستم عصبی – فازی تطبیقی (ANFIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد . در این صورت داده های توزیع مواد آبخوان حاصل از چاههای مشاهده ای به منظور آموزش مدل ANFIS استفاده می شود . این مدل آموزش دیده برای پیش بینی جنس سازند در هر نقطه منطقه مورد مطالعه بکار می رود . و با استفاده از این اطلاعات ANFIS هدایت هیدرولیکی معادل را تخمین می زند . سپس هدایت هیدرولیکی معادل با نقشه مقاومت سنجی ژئوفیزیکی مقایسه می شود تا صحت پیش بینی مدل ANFIS تعیین شود . با این روش هدایت هیدرولیکی معادل برای نقاطی که چاه مشاهده ای وجود ندارد تخمین زده می شود و از هزینه های حفرچاه های مشاهدهای جلوگیری می شود .