سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل نظری پیکانی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتر حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

برای اندازه گیری سرعت حرکت خون در طول زمان یک پریود قلب و بررسی آن با استفاده از پرتوهای ماورای صوت نیاز به تخمین فرکانسهای موجود در سیگنال بازگشتی می باشد. برای تخمین این فرکانسها از توزیع های زمان – فرکانسی چو – ویلیام ویگنروبسل استفاده می کنیم. با توجه به غیر ایستا بودن سیگنال مورد بحث این روشها از روشهای مبتنی بر فرض ایستا بودن سیگنال مثل اسپکتروگرام مناسب تر می باشند. در این مقاله ابتدا برای سیگنال داپلر یک شبیه سازی انجام داده و پارامترهای هر یک از این روشها را برای به دست آمدن سیگنال داپلر واقعی بهینه نموده‌ایم. د رنتیجه، پارامتر ثابت برای توزیع بسل ۳/۵ و برای توزیع چو – ویلیام برابر ۲۵ میلی ثانیه، برای توزیع بسل ۱۵ میلی ثانیه و برای توزیع ویگنر ۳۰ میلی ثانیه به دست آمد. همچنین سطح آستانه ای نیز برای کاهش اثرات جملات متقابل ولوبهای فرعی در نظر گرفتیم و این سطح را بهینه کردیم. برای نسبت سیگنال به نویزهای مختلف این روش ها را با هم مقایسه کردیم. در مجموع توزیع چو – ویلیام بهتر از سایر توزیع‌ها عمل کرد و طیف را بهتر تخمین زد.