سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی غلامی – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عبدالرحیم جواهریان – مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

اطلاعات در مورد خطای موجود در داده ها برای حل هر مسألة معکوسی ضروریست، در غیر اینصورت تخمین مدل اصلی غیر ممکن خواهد بود . اما در عمل، بخصو ص هنگامی که عملیات برداشت داده فقط یک بار انجام می گیرد، بندرت تخمین مستقیمی از خطای موجود در داده ها در دست است. در این مقاله با ایجاد تعادل بین داده های حاصل از مدل و ساختار داده ها یا مدل، مشخصات نوفه هم بر پایة مدل بدست آمده و هم مستقل از مدل برای یک م شاهدة منفرد از داده ها تخمین زده می شود. آنگاه با مشخصات بدست آمده از نوفه به همراه اطلاعات اولیه در مورد پارامترهای مدل اصلی، بازة اطمینانی حول پارامترهای مدل نهایی بدست می آید که هم نسبت به اطلاعات اولیه خیلی محدودتر است و هم با مدل اصلی همخوانی بسیار خوبی دارد. رو شهای بیان شده بر روی داده های مصنوعی پروفیل لرزه ای قائم نشان داده می شوند.