سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر نصرتیان اهور – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
حسین ایزدی – دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز – ایران

چکیده:

سالها پیش شـروط مختلفـی بـرای پـیش گـویی عمـر نهـایی تجهیرات از دیدگاه عایق آن تعیین شده بود امـا اکنـون کامـل نبودن این شروط آشکار شده است . روابط ارائه شـده توسـطIEC و IEEE
برای محاسبه عمر احتمالی، فقط دما را به عنوانتنها شاخص پیری استفاده می کند که نتایج چنین محاسباتی با خطاهای بزرگ همراه است . ناسازگاری ها و ناهمخوانی هایCIGRE و IEC ،IEEE در زمینــه تخمــین عمــر باقیمانــدهترانسفورماتور موجب شده است کمیتـه مطالعـه ویـژه ای در زمینه ترانسفورماتور برای اصلاح خط مشی ها و دستورا لعمل ها تشکیل گردد . مهندسین تعدادی تکنیـک تشخیصـی مـدرن برای ارزیابی وضعیت عایقی ترانسفورماتور استفاده مـی کننـد که در این میان آنالیز رطوبت موجود در روغن، آنالیز گازهای حل شده ) ) DGA ، اندازه گیری درجـه پلیمریزاسـیون ) ) DP و آنالیز Furan همراه با کروماتوگرافی مایع ک اربرد بیشتری دارد . در ایــن مقالــه بــه بررســی اجمــالی روشــهای ارزیــابی پیــری ترانسفورماتور پرداخته و یک مدلسازی مناسب بر مبنای نتایج گازهای حل شده و محتویـات Furan جهـت ارزیـابی پیـری ترانسفورماتور ارائه شده است .