سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن مهدی زاده – کارشناس ارشد متالورژی، پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مت
سیدحامد میرابوالقاسمی – کارشناس ارشد متالورژی، پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مت
بایرام نامی – کارشناس ارشد متالورژی، پژوهشگاه نیرو – مرکز شیمی و مواد – گروه پژوهشی مت
پرویز فردنیا – کارشناس ارشد مکانیک، دفتر فنی تولید توانیر

چکیده:

روتورهای توربین های بخار تحت شرایط دما بالا – تنش بالا کار می کنند . این شرایط باعث مـی گـردد کـه مکـانیزم هـای تخریب مختلفی در حین بهـره بـرداری فعـال شـده و روتـوربمــرور دچــار زوال و افــت خــواص شــود . بــه همــین دلیــل حساسیت بالای روتورها اطلاع از وضعیت متالورژیکی و عمر باقیمانده آنها – به ویژه برای روتورهایی که ۱۰۰۰۰۰ ساعت از عمر کاری آنها سپری شده است – اهمیت بسزایی دارد . در این راستا برای جلوگیری از توقف های غیر مترقبه و کاهش هزینه تعمیرات از تکنولوژی برآورد عمر باقیمانده استفاده می گـردد . روشــهای مختلفــی بــرای ارزیــابی عمــر باقیمانــده تجهیــزات نیروگاهی ارائه شده و به عرصه کـاربرد و صـنعت وارد شـده اند . در این مقاله با استفاده از تغییرات سختی، نتایج آزمون هـا ی غیر مخرب، آنالیز تنش روتور و داده هـای بهـره بـرداری، روتور دو واحد نیروگاهی به روشـهای محاسـباتی و سـختی سنجی مورد ارزیابی عمر باقیمانده قـرار گرفـت . آنـالیز تـنش روتور در دو حالت پایـدار و در هنگـام روشـن شـدن واحـد صورت گرفت . آنالیز اجزای محدود روتور کـه اسـاس روش محاسباتی است، اطلاع مناسب ی از نقاط بحرانی و میزان تنش و دما در آن نقاط بدست می دهد . روش محاسباتی در صـورت استفاده از روابـط مناسـب، داده هـای دقیـق بهـره بـرداری و خواص اسمی مربـوط بـه فـولاد روتـور، ارزیـابی مناسـبی از وضعیت روتور ارائه می دهد . از سـوی دیگـر سـختی فـولاد
روتور به مرور زمان کاهش م ی یابد . اندازه گیری دقیق مقـدار کاهش سختی و انجام محاسبات لازم برای اطلاع از وضـعیت کلی روتور روش مناسبی برای ارزیابی عمر باقیمانـده اسـت . نتایج آزمایشها و بررسی های صورت گرفته نشان دادند که دو روتور از عمر باقیمانده مناسبی برخوردارند