سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود بهشتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ،دانشگاه اصفهان
فاطمه سعادت – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ،دانشگاه اصفهان
مرضیه موسوی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی ،دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه الیاف اکریلیک وپلیمرها ازاهمیت خاصی برخوردار هستند که اکریلونیتریل به عنوان مادة اولیة سازندة این مواد نیزاز اهیمت بسیار برخوردار است . لذا در این مقاله سعی شده است تا رفتاربخش جداسازی فرایند تولید اکریلونیتریل بااستفاده از نرم افزاربرآوردگردید . نتایج تخمین عملکرد فرایند تولید اکریلونیتریل با داده های واقعی مقایسه شود . مقایسه نتایج نشان می دهد که این برآورد به خوبی توانسته خود را با واقعیت تطابق دهد