سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وهب میرباقری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
علی اکبر آبکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رزیتا مهرورزان – عضو هیئت علمی معاونت تجهیز نیروی انسانی وزارت جهاد

چکیده:

استفاده از تصاویر ماهواره ای به عنوان یک تکنیک در حال رشد در بخش در سالهای اخیر متداول شده است. این مقاله به بررسی رابطه باران،NDVIو دما با محصول در استان زنجان می پردازد از جمله اهداف اصلی که این تحقیق دنبال می کند می توان به ارائه مدلی جهت تخمین عملکرد گندم دیم استان و همچنین تجزیه و تحلیل مرحله ای روابط مختلف NDVIدما، محصول و باران اشاره کرد. محاسبات مربوط به روابط بین پارامترهای مختلف نرم افزار SPSS به انجام رسید و تحلیلی های مربوط با استفاده از تقویم زراعی این استان انجام شد. تصاویر استفاده شده در این تحقیق شامل تصاویر ماهواره SPOT و سنجنده MODIS بود. در بررسی های انجام شده در این استان مشخص شد که در بخش زنجان محصول با دمای آبان ماه، باران آذر ماه و NDVIفروردین ماه دارای رابطه خطی می باشد. در بخش ابهر این همبستگی بین باران آذرماه و NDVIاسفند ماه با محصول دیده شد. محاسبات در بخش خرم دره نشان داد که دمای فروردین < باران آذرماه وNDVIاسفند ماه با حصول دارای رابطه خطی است اما در بخش ماهنشان بارندگی اسفند و فروزدین و NDVIاردیبهشت با محصول رابطه خطی نشان دادند. محصول بخش ایجرود با دما و باران مهرماه و مجموع باران آذر ماه رابطه نشان داد. اما بخش طارم بدلیل وضعیت خاص آب و هوایی روابط معنی داری نشان نداد.