سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشیار دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، سازمان توسعه برق ایر
رزم آرا ذاکری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، شرکت برق منطقه ای ما
داود طالبی خانمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رله های حفاظتی بایستی سـیگنال هـای ورودی خـود را فیلتـر کنند تا مؤلفه های غیر ضروری و ناخواست ه را حـذف کـرده و تنها کمیت های مطلوب سیگنال را نگه دارند که ایـن کـار بـه
کمک الگوریتم های تخمین فازور انجام می شود . مؤلفه هایی که DC باید حذف شوند شامل مؤلفه هـای هـار مونیکی و مؤلفـة میراشوندة نمایی می باشند . وجود چنین مؤلفه هایی در سیگنال
ورودی رله، دقت و سرعت همگرایی الگـوریتم هـای تخمـین فازور را بطور قابل ملاحظه ای تحت تٍأثیر قرار می دهد . در این مقاله روشی ارائه می شود که توسط آن هارمونیک هـا و مؤلفـة DCمیراشونده، با استفاده از پنجـرة اطلاعـاتی نصـف سـیکلفرکانس سیستم قدرت، بـه طـور مـؤثری از سـیگنال ورودی حذف می شوند . روش پیشنهادی بر اساس برآورد پارامترهـای مؤلفة DC میراشوندة نمایی موجود در سیگنال اسـتوار اسـت. عملکرد این روش با روش های رایج الگوریتم فوریة نیم مـوج و نیز الگوریت م فیلتر میمیک به همراه فوریة نـیم مـوج مقایسـه شده است . نتایج بیانگر این می باشند که روش ارائـه شـده، در مقایسه با دیگر روشها از عملکرد بهتری برخوردار است .