سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید کمالی – کارشناس ارشد عمران – آب ، موسسه تحقیقات آب
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مسعود نصیری – استاد مدعو دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر از مدل فرسایش خاک مورگان، مورگان و فینی (MMF) برای تخمین فرسایش خاک حوضه آبریز سد سفیدرود استفاده شده است . اطلاعات تکمیلی از قبیل کاربری اراضی و نوع خاک از نقشه های مربوطه استخراج و کلیه محاسبات و آنالیزها در انجام می شود . بر اساس نتایج حاصله زمین بایر بالاترین میزان فرسایش خاک و جنگل محیطGISو با استفاده از نرم افزار
ILWIS کمترین فرسایش خاک را دارا می باشند . ۴/۴۳ درصد از مناطق حوضه آبریز سد سفیدرود دارای فرسایش خاک نسبتاً زیاد تا زیاد می باشند .۷/۴۱ درصد دارای فرسایش متوسط و ۸۶/۸۲ درصد دارای فرسایش خاک کم می باشد