سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرزاد کبیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
آزاده نصرآزادانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تخمین فرسایش و رسوب در حوزه های آبخیز رودخانه، در پروژه های سدسازی، آبخیزداری، مهار سیلاب و طراحی سازه های آبی دارای اهمیت است . در این مطالعه، هدف بررسی و ارزیابی گل آلودگی، توسط جریان آب و بررسی روند تغییرات فرسایش، رسوب و گل آلودگی در حوزه مذکور، در یک دوره آماری ۲۳ ساله می باشد . بررسی سوابق نشانمی دهد که تحقیق جامع در زمینه برآورد فرسایش خاک از طریق آمار ۲۰ ساله ایستگاههای هیدرولوژی سفیدرود، کارون، دز، مارون، هیرمند و زهره، توسط جلالیان و همکاران (۱۳۷۳) انجام شده است . در صورتیکه دبی رسوب بصورتپیوسته در مقابل تغییرات دبی جریان اندازه گیری می گردید، میزان گل آلودگی به طور مستقیم قابل برآورد بود ( عرب خدری و همکاران، ).۱۳۷۷ مقدار رسوب حمل شده به رودخانه به عمق رواناب، سرعت رواناب،غلظت رسوبات،سرعت ته نشینی ذرات و کارایی تهنشست ها بستگی دارد . (Gerits et al, 1990) بررسی مسائل فرسایش و رسوب بااهمیت بوده وعدم توجه به آن در آینده مشکلاتی را بوجود خواهد آورد ( دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۵ )