سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش خرسندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و
معصومه تراب زاده خراسانی –
علی اصغر خداپرست –

چکیده:

مطالعه رفتار شبکه های گسترده کامپیوتری به منظور طرح و توسعه ، مهندسی ترافیک و تدوین سیاستهای مسیر یابی نیازمند تخمین قابل قبولی از جریانهای ترافیک در سطح شبکه می باشد . جریانهای ترافیک با مبدا و مقصد آنها و نوع سرویس (کاربرد) آن تعریف می شود . اطلاعات بدست آمده از طریق مانیتورینگ شبکه اغلب جریانهای ترافیک را بطور کامل توصیف نمی کنند . روش عمومی در مانیتورینگ ، استفاده از مرورگرهایMIB به منظور جمع آوری اطلاعات ترافیک شبکه از طریق پروتکل SNMPاست . بدین ترتیب ، درصد استفاده از پورتهای روترها بدست می آید که میزان ترافیک وارده به و خارج شده از هر گره را مشخص می نماید ولی مقصد ترافیک خارج شونده و مبدا ترافیک وارده مشخص نمی شود . در این مقاله روشی برای تخمین جریانهای ترافیک بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از طریقپروتکلSNMPارائه می شود . این روش شامل یک فاز کشف مسیر (Route Discovery) است . با استفاده از نتایج این فاز یک دستگاه معادلات خطی ساخته می شود که دارای حل یکتا نمی باشد . جهت حل این دستگاه معادلات ، روش حسی ابتکاری بر پایه مشخصات توزیع بار در شبکه هایOSPF ارائه می شود . الگوریتم فوق در محیطMapleپیاده شده و در مورد یک شبکه گستردهIPبکار رفته است . نتایج بدست آمده تطابق خوبی با مقادیر واقعی نشان می دهد .