سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیتا مروج الاحکامی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – دانشیاره گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از مدل¬های کامپیوتری به منظور ارزیابی، طراحی و شبیه سازی سیستم¬های مختلف آبیاری سطحی در سال¬های اخیر مورد توجه محققین و طراحان بوده است. برای ارزیابی روش USDA-NRCS و مقایسه آن با روش بیلان حجم از نظر تعیین پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف-لوییس از داده های صحرایی مربوط به پنج مزرعه آزمایشی کلرادو، خزانه (شامل سه پلات آزمایشی با شیب¬های متفاوت ۳/۰%، ۱% و ۲%) و دانشگاه (متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان)،پل زردک(واقع در شهرستان بویر احمد) و امامزاده جعفر (واقع در شهرستان گچساران) استفاده شد. داده¬های جمع¬آوری شده برای هر مزرعه، شامل هیدروگراف جریان ورودی، هیدروگراف جریان خروجی، پیشروی، پسروی، سطح مقطع هندسی شیار، رطوبت اولیه خاک، شیب مزرعه و عمق آب نفوذ یافته در طول شیارها بود. نتایج نشان داد که اختلاف روش USDA-NRCS با روش بیلان حجم ناچیز است و با روش USDA-NRCS می¬توان بدون داشتن داده¬های پیشروی، پسروی، رواناب و تنها با داشتن بافت خاک معادله نفوذ آب به نوار را با دقت خوبی پیش¬بینی کرد.