سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سراسری سنگهای ساختمانی و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید دهقان – دانشجوی دکترای معدن واحد علوم و تحقیقات – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واح
قاسم ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – عض

چکیده:

مقاومت تراکمی تک محوری یکی از مهمترین پارامترهایی است که در اکثر پروژه های مهندسی سنگ برای مطالعات مکانیکی سنگی سنگ بکر به عنوان آزمایش پایه مورد نیاز بوده و تعیین می گردد انجام دقیق اینآزمایش با وجود ظاهری ساده بسیار مشکل می باشد ، لذا در سالهای اخیر کوشش هایی مبنی بر تخمین این پارامتر با استفاده از آزمایشهایی غیر مستقیم و ساده (نظیر آزمایش های شاخص بار نقطه ای , سختی اشمیت , سرعت عبور موج فشاری ,…) به وسیله ی محققین مختلف انجام گردید و روابط مختلفی هم برای این منظور ارائه شده است.
در این مقاله با استفاده ار داده های حاصل از انجام آزمایشهای آزمایشگاهی برروی نمونه های سنگ تراورتن محلات روابطی جهت تخمین مقاومت تراکمی تک محوری با استفاده از آزمایش چکش اشمیت تعیین گردیده است .برای تعیین ارتباط بین مقادیر حاصل از انجام آزمایشات و با توجه به بررسی های صورت گرفته از روش رگرسیون گیری استفاده گردیده است، در نهایت جهت تجزیه و تحلیل روابط بدست آمده، بررسی میان مقادیر مقاومت تراکمی تک محوری تخمین زده شده از آزمایش چکش اشمیت با مقادیر حاصل از انجام آزمایش مستقیم صورت گرفت .