سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید دهقان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، دانشجوی دکترای معدن واحد علوم
قاسم ستاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سعید چهره چلگانی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مقاومت تراکمی تک محوری یکی از مهمترین پارامترهایی است که در اکثر پروژه های مهندسی سنگ برای مطالعات مکانیک سنگ به عنوان آزمایش پایه مورد نیاز بوده و تعیین می گردد. انجام دقیق این آزمایش با وجود ظاهری ساده بسیار مشکل می باشد، لذا در سالهای اخیر کوشش هایی مبنی بر تخمین این پارامتر با استفاده از آزمایشهایی غیر مستقیم و ساده (نظیر آزمایش های شاخص بار نقطه ای , سختی اشمیت , سرعت عبور موج فشاری ,…) به وسیله ی محققین مختلف انجام گردید و روابط مختلفی نیز برای این منظور ارائه شده است. این مقاله با استفاده از داده های حاصل از انجام مطالعات آزمایشگاهی برروی نمونه های سنگ تراورتن محلات، رابطه ای میان مقاومت تراکمی تک محوری و شاخص بار نقطه ای ارائه می دهد. جهت تعیین ارتباط بین مقادیر حاصل از انجام آزمایشات، از مدل سازی ریاضی استفاده شده است. بررسی های آماری میان این دو پارامتر نشان دهنده دقت بیشتر معادله غیرخطی نسبت به معادله خطی است، همچنین بررسی پارامتر موثر تخلخل و افزودن این پارامتر به روابط موجود، سبب بهبود ضریب همبستگی میان مقادیر تخمینی و مقادیر آزمایشگاهی در معادلات غیر خطی چند متغیره گردید. با توجه به اختلاف مقادیر تخمینی و آزمایشگاهی موجود، معادلات بدست آمده دارای دقت قابل قبولی می باشند