سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید محمودی توتزاری – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن افشین – استادیار دانشگاه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق، نحوه عملکرد تکنیک سرعت پالس فراصوت به عنوان یک آزمون غیر مخرب برای بتن، به منظور تخمین خواص مکانیکی بتن سبکدانه مورد بررسی قرار می گیرد.برای این منظور در حدود ۱۲۵ طرح اختلاط بتن سبکدانه که با مصالح شن و ماسه سبک ساخته شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام آزمون تعیین سرعت پالس بر روی نمونه های مکعبی، روابطی ما بین سرعت انتقال پالس و مقاومت فشاری نمونه ها در سنین مختلف، با تقریب قابل قبولی به دست آمدند. هم چنین صحت رابطه پیشنهادی استاندارد ایران ASTM در خصوص محاسبه مدول الاستیسیته دینامیکی بتن، در مورد بتن سبکدانه موضوع این تحقیق، بررسی شده است، که اعداد بدست آمده از طریق فرمول پیشنهادی آیین نامه ها، برای مدول الاستیسیته دینامیکی، بسیار بزرگتر از مدول الاستیسیته دینامیکی به دست آمده از روش محاسبه شیب خط مماس بر منحنی رفتار تنش – تغییر طول نسبی نمونه بتنی می باشد. در این مقاله نحوه انجام آزمایشات و نتایج حاصله آورده شده است.