سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شاهرخ زندپارسا – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی نهضتی پاقلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

کاربرد آب و کود نیتروژنه به دلیل کمبود منابع موجود و مشکلات زیست محیطی باید محدود گردد. ارزیابی عملکرد محصول ذرت و حداکثر سود بدست امده در شرایط مختلف ما را به استفاده بهینه از آب وکود نیتروژنه رهنمون می سازد. دراین پژوهش با استفاده از مدل کامپیوتری رشد ذرت MSM (Maize Simulation Model عملکرد ذرت در ۲۵ تیمار آب از ۰/۵ تا ۱/۷ برابر مقدار آبیاری کامل و ۴۶ تیمار کود نیتروژنه از صفر تا ۴۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار تخمین زدده شد. با محاسبه هزینه های عملیاتی زراعی و قیمت های رایج بازار در استان فارس مقدار بهینه آب و نیتروژن مصرفی تعیین گردید. در شرایط قیمت های رایج آب و کود نیتروژنه و هزینه های رایج کشاورزی برای تولید محصول ذرت (۵۳ ریال بر هر متر مکعب آب و ۱۹۴۶ ریال بر کیلوگرم نیتروژن) ، مقدار هینه آب برای شرایط حداکثر محصول و حداکثر سود در شرایط محدودیت زمین و محدودیت آب بهترتیب برابر ۱۳۳۶، ۱۱۰۴، ۸۴۴ میلی متر محاسبه گردید. همچنین مقدار نیروژن بهینه برای شرایط حداکثر محصول و محدودیت زمین و محدودیت آب به دلیل قیمت پاییننیتروژن برابر با ۴۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار تعیین گردید. با قیمت آب و نیتروژن به میزان ۱۰۰۰ یال بر متر مکعب و ۳۰۰۰۰ ریال بر کیلوگرم نیتروژن مصرفی، مقدار بهینه آب برای شرایط محدودیت زمین و محدودیت آب به ترتیب ۸۹۹ و ۸۷۴ میلی متر آب مصرفی در فصل زراعی و مقدار بهینه نیتروژن بترتیب ۱۲۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار محاسبه گردید.