سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین روشندل کاهو – دانشجوی دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

تخمین درست و دقیق موجک چشمه لرزه‌ای در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی بخصوص در وارون‌سازی داده‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی برای تخمین موجک معرفی شده است. در این مقاله روش جدیدی بر مبنای تبدیل موجک گسسته برای تخمین موجک چشمه معرفی می‌شود. در این روش با تجزیه لگاریتم طیف دامنه ردلرزه، طیف دامنه موجک بدست می‌آید، سپس با فرض فاز کمینه یا فاز صفر برای موجک، موجک چشمه تخمین زده می‌شود. روش بر روی داده‌های مصنوعی و واقعی اعمال گردید. نتایج نشان می‌دهند که روش مذکور می‌تواند با دقت خوبی موجک چشمه را تخمین بزند.