سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین ارفع نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، گروه زمین شناسی
نوذر سامانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

جریان کلی رودخانه زاینده رود از دو مولفه اصلی جریان پایه کلی و رواناب، مستقیم تشکیل یافته است. مولفه جریان پایه کلی خود از مولفه های فرعی جریان حاصل از تخلیه سفره های آب زیر زمینی، جریان سطحی حاصل از ذوب تدریجی برف و جریان میان لایه ای تاخیری و همچنین مولفه رواناب مستقیم از مولفه های فرعی رواناب سطحی، جریان حاصل از ذوب سریع برف و جریان میان لایه ای سریع تشکیل گردیده است. برای تفکیک مولفه های اصلی جریان کلی با استفاده از داده های روزانه جریان رودخانه، از مدل ترسیمی HYSEP استفاده شده است که با بکارگیری سه روشمحدوده زمانیثابت، محدوده زمانی جابجا شونده و حداقل موضعی مقادیر هر یک از دو مولفه فوق را بصورت جداگانه ارائه میدهد. مقایسه نتایج بدست آمده از این روشها ،تطابقبسیار خوب نتایج حاصل از بوضوح نشان میدهد. بطوریکه اختلاف میان نتایج بلند مدت (در یک دوره زمانی پانزده ساله) مقادیر جریان پایه کلی همواره کمتر از ۲/۷% می باشد.