سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم اورعی – عضو هیأت علمی گروه استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – عضو هیأت علمی گروه استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس
فرمین خاکپور یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

معدنکاری جبهه کاربلند روش پرسود ومرسوم برا ی استخراج زغال سنگ می باشد . پیشگویی رفتار سقف وتخمین میزان بار سقف و احتیاجات نگهداری بزرگترین مسئله است، که بطور مستقیم به ایمنی و تولید سینه کار مربوط می شود. با ظهور مکانیزاسیون با هزینه سرمای ه گذار ی بالا و لزوم افزایش ایمن ی در سینه کارها ، دقت بیشتر ی امروزه در ارزیابی خصوصیات بارگذاری سقف و طراحی نگهدارنده های قدرتی سینه کارهای جبهه کاربلند لازم است. در این مقاله، با مطالعه رفتار سقف سینه کار جبهه کاربلند، میزان بار قائم وارد بر نگهدارنده ها ی قدرت ی، از جمله بار
ناشی از بارگذار ی دوره ا ی سقف مورد تحلیل و محاسبه قرارگرفته است . بدین منظور در ابتدا قبل از محاسبه بارگذار ی دوره ا ی سقف اصل ی، وجود یا عدم وجود آن بررسی شده است . پس از اینکه وجود بار گذار ی دوره ا ی سقف اصلی تحقیق شد، فاکتور شدت بارگذار ی دور ه ا ی محاسبه م ی شود . با استفاده از فاکتور شدت بارگذار ی دوره ا ی، می توان پیش بینی کرد که بارگذاری دوره ای در یک یا دو مرحله اتفاق می افتد. برای محاسبه بارگذار ی دوره ا ی سقف، ابعاد بلوکهای شکسته شده سقف اصل ی از جمله ارتفاع سقف اصل ی و طول گام بارگذاری سقف اصل ی تخمین زده م ی شود . در نهایت با محاسبه وزن این بلوک ها م ی توان بار گذار ی دوره ا ی سقف را محاسبه نمود. برای اطمینان از صحت مدل ارائه شده، میزان بار گذار ی دوره ا ی برا ی یک سینه کار جبهه کار بلندمحاسبه شده است . نتایج نشان دهنده این است که مدل فوق میزان بار گذاری دوره ای سقف را با دقت خوبی تخمین می زند.