سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حق وردی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محسنی موحد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا
کورش محمدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

محدودیت منابع آب از مهمترین عواملی است که توسعه کشاورزی را در مناطق خشک و نیمه خشک تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی استفاده بهینه از منابع موجود خود مستلزم محاسبه درست میزان آب مصرفیو نظارت دقیق بر چگونگی، بیلان آب در حوزه های مورد مطالعه می باشد. از این رو برآورد صحیح میزان تبخیر و تعرق به عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب از اهمیت و درجه تاثیر گذاری بالائی برخوردار است.استفاده از داده های تشتک تبخیر بدلیل کثرت آن در مقایسه با ایستگاه های سینوپتیک می تواند یکی از روشهای برآورد تبخیر و تعرق باشد. از طرفی با توجه به توانایی بالای مدل های شبکه عهصبی مصنوعی در شبیه سازی پارامترهای مختلف علاقه به استفاده از این مدل ها رو به افزایش است. در این تحقیق بوسیله مدل های شبکه عصبی مصنوعی میزان تبخیر از تشتک کلاس A برای منطقه همدان برآورد گردید.نتایج نشان از توانمندی شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی میزان تبخیر از تشتک داشتند.