سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالوحید کاظمی – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کریم فائز – استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهران زیادلو – دانشکده کامپیوتر ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجواد صفوی – دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تراوایی مخازن هیدروکربنی یک ی از پارامتره ای مهم در تحلیل میزان بهره برداری از چاه های نفتی هس ت. روش متداول برا ی بدست آوردن میزان تراوایی، انجام آزمایش های پرهزینه بر روی
مغزه هایی از سازند، در آزمایشگاه می باش د. با توجه به هز ینه ی این آزمایش ها، استخراج مغزه فقط برای نقاط معدودی از چاه امکان پ ذیر است، از این رو تحقیقات زیادی به منظور تخمین میزان تراوایی مخزن،به کمک داده های چاه صورت پذیرفته است با محققشدن این تحقیقات، می توان میزان تراوایی را برای سرتاسر عمق یک مخزن تخمین زد. در این مقاله سعی شده است تا ب ه کمک شبکه ی با محقق ،[۵] ،[۴] FCMAC ،[۵] ،[۴] FCMAC 6] و [ ۷]، میزان تراوایی چاه های نفت یرا با استفاده از داده های چاه، تخم ین زد. شبکه یFCMAC نیازمندالگوریتم خوشه بندیDIC ] 8] به منظور تولید تر م ه ای فا زی ورودیخود می باشد، این الگوریتم دارای پارامترهایی به منظور کنترل تعداد و اندازه ی خوشه های فازی ست که به منظور پیدا نمودن بهتر ین تلفیق این پارامترها از الگوریتم ژنتیک استفاده شده . با تحقق ا ین هدف، می توان دید دقیق تری نسبت به خصوصیت های یک چاه به دست آورد که خود می تواند از صرف هزینه ها ی اضا فی در حفر چاه جلوگ یری نماید. به منظور آزمایش روش پیشنهادی از داده های چاه نگاری مخزن بنگستان میدان رگ سفید استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این روش با توجه به دقت و سرعت عملکرد خود، یک راه حل عملی برای این مسئله می باشد.