سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین اسدیانی یکتا – دانشجوی دکتری مهندسی عمران -عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی -همدان
فواد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -دانشکده فنی -دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق از قابلیت های مدل تطبیقی عصبی -فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین میزان رسوبات معلق رودخانه استفاده شده و با استفاده از داده های دبی و رسوب، مدل های مذکور و
منحنی سنجه رسوب، برای رودخانه مورد مطالعه تهیه گردیده است . در این تحقیق به منظور تعیین بهترین ترکیب بین داده های دبی و رسوب در تخمین میزان رسوبات معلق، چهار سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بهترین سناریو تعیین می گردد . به منظور صحت سنجی و مقایسه کارایی روش های مختلف مورد استفاده در تحقیق برای تخمین میزان رسوبات با یکدیگر، از اطلاعات
اندازه گیری شده رسوب رودخانه مورد مطالعه و معیارهای ارزیابی خطا ازجمله MSE ، RMSE و استفاده گردیده است . از اطلاعات دبی و رسوب روزانه ایستگاه رسوب سنجی MAE DELAWARE R AT DUNNFIELD, NJ به عنوان مورد مطالعاتی استفاده شده است . نتایجاین تحقیق حاکی از دقت و برتری قابل ملاحظه مدل تطبیقی عصبی-فازی نسبت به سایر روش های مورد مطالعه می باشد