سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود بیگلرخانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
ایمان رستمی راوری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد فدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فرسایش ساحل رودخانه بر اثر عوامل محیطی و فنی اتفاق می افتد.در بین عوامل فرسایش ساحل رودخانه ها، اثر عبور کشتی ها بسیار مهم می باشد. اطلاعات موجود نشان می دهد که کشتی های بزرگ موجهای با ارتفاعکوچک و کشتی های کوچک موج های با ارتفاع بزرگ تولید می کنند. عبور هر دو نوع کشتی ممکن است منجر به فرسایش ساحل و در نتیجه تمرکز رسوب در بعضی نقاط دیگر گردد. روش های موجود برای ارزیابی اندرکنش رسوب – موج برای رسوب های چسبنده پیچیده است. از آنجا که برای این ارزیابی مدل بندی عددی جامع نیز زمان بر است، در این مقاله یک روش تحلیلی ارائه شده که میزان رسوب ایجاد شده توسط کشتی ها را تعیین مینماید. با این روش تحلیلی پارامترهای زیر محاسبه شده است:
۱) سری های زمانی موج های ایجادشده توسط کشتی
۲) میزانته نشینی مواد چسبنده بر اثر موج ها و جریان در نزدیک ساحل
۳) مقدار تعلیق و رسوب غیر چسبنده ایجاد شده توسط جریان رودخانه به تنهایی
در خاتمه این روش برای یک مثال عددی اعمال شده ونشان داده شده است که روش برای رازیابی اولیه وتشخیص مناطق مستعد با توجه به افزایش ترافیک مشاورها در رودخانه ها بسیار موثر می باشد.