روش بدست آوردن نمونه  صوت از دستگاه الکترولارینگو گرافی به اینصورت است که ابتدا الکترودهای سکه ای را بر روی گردن بیمار محکم می نمائیم. از بیمار خواسته می شود که واکه / ا/ را برای مدت زمان مشخصی (۳ تا ۴ ثانیه) تولید کند. سپس قسمت میانی زمان آواسازی بیمار، انتخاب و ویژگیهای صوتی آن اندازه گیری می شود

شکل ۳ دستگاه موج نگار چاکنایی و شکل ۳ موج حاصل از آنرا که در نتیجه  ارتعاش تارهای صوتی بدست می آید نشان می دهد.

تخمین میزان شدت بیماری

ضریب اندیس بیماری برای تخمین میزان شدت بیماری از رابطه فاصله بین دو نقطه استفاده کرده و ضریبی به نام اندیس بیماری ( (I) به شرح زیر بدست می آید. در صورتیکه میانگین جیتر و شیمر افراد سالم حدودا بصورت۳٫۵ = ( باشد، همینطور میانگین جیتر و شیمر افراد بشدت بیمار برای ۵۰ نمونه بصورت و باشد. با داشتن جیتر و شیمر یک نمونه  جدید برای مثال با استفاده از رابطه زیر که به نام اندیس بیماری تعریف می شود، می توان میزان شدت بیماریهای تارهای صوتی را در فرد تخمین زد:

در رابطه  فوق مولفه  میانگین جیتر افراد شدیداً بیمار، و بار مولفه  میانگین شیمر افراد شدیداً بیمارمولفه  میانگین جیتر افراد سالم، و مولفه  میانگین شیمر افراد سالم، مولفه  جیتر نمونه  جدید، و  مولفه  شیمر نمونه  جدید و (ا اندیس یا ضریب بیماری می باشد.

برای مثال ذکر شده مقدار یا اندیس بیماری برابر ۴۰٪ می باشد که نشان دهنده  درصد شدت بیماری است. هرچه این عدد کمتر باشد شدت بیماری و اختلالات تارهای صوتی بیشتر خواهد بود.

برای یک نمونه  جدید دیگر با و نیز با همان مولفه های افراد شدیداً بیمار و سالم، مقدار اندیس بیماری برابر با ۴۶٪ می شود که شدت بیماری را در حد متوسط نشان می دهد.

بعنوان آخرین مثال اندیس بیماری نمونه  جدید یک فرد سالم با مولفه های از رابطه فوق محاسبه شد که مقدار آن برابر با ۹۸٪ شده است که نشان دهنده  عدم نارسایی و اختلال تارهای صوتی می باشد و درستی رابطه  فوق را اثبات می کند.

در این تحقیق با استفاده از روشهای عددی نظیر شبکه  عصبی که قدرت بالایی در طبقه بندی داده ها دارد، ابتدا میانگین جیتر و شیمر افراد سالم و شدیداً بیمار رسم شده است، سپس نمونه  جدید جیتر و شیمر یک فرد برحسب نزدیکی به هر یک از میانگین های پراکندگیها بر روی نمودار جیتر – شیمر، نشان دهنده آنست که میزان بیماری فرد تا چه حد می باشد. شکل ۴ وضعیت نمونه جدید را برای مثال اول بخوبی نمایش می دهد. بخش هاشور خورده که نمونه  جدید در آن قرار گرفته است، نشان دهنده  افزایش شدت بیماری در نقاط پر رنگ تر به سمت میانگین افراد شدیداً بیمار می باشد. طیف مشخص شده در روی نمودار از قسمت کم رنگ به پررنگ، میزان شدت بیماری فرد میتلا به اختلالات تارهای صوتی را نشان می دهد.