سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
روح الله تقی زاده مهرجردی – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
نفیسه قزل سفلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه اردکان.
مجید صادقی نیا – استادیار مرتعداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
علی اصغر ذوالفقاری – استادیار دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان.

چکیده:
خاک ها یکی از مهم ترین منابع طبیعی هر کشور است. امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری جدی برای رفاه انسان و حتی برای حیات وی به شمار می آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود، خاک ها به تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست می دهند. در این تحقیق در حوزه ی آبخیز قوری چای با مساحتی حدود ۲۵/۶۰ کیلومتر مربع، چهار مشخصه ی اصلی ضریب شدت فرسایش (Z) یعنی نقشه های ضریب کاربری اراضی، ضریب حساسیت خاک به فرسایش، ضریب فرسایش منطقه و ضریب شیب حوزه در نرم افزار ArcGIS به دست آمده و از تلفیق این نقشه ها نقشه ضریب شدت فرسایش به دست آمد. سپس بعد از تهیه ی نقشه ی رابطه ی میزان بارش با ارتفاع، این نقشه به همراه نقشه ضریب شدت فرسایش در محیط ArcGIS و با استفاده از رابطه ی فرسایش ویژه روش EPM نقشه ی فرسایش ویژه و سپس رسوب ویژه به دست آمد. مقدار فرسایش و رسوب ویژه این حوزه به ترتیب حدود ۶۸۳۲۳ و ۸/۳۳۶۸۳ مترمکعب در کیلومترمربع در سال محاسبه شد. رسوب کل به دست آمده نیز برای حوزه ۵۳۸۹۲۴۱۲ متر مکعب در سال می باشد.