سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن سریانی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
رضا قادری – استادیار دانشگاه مازندران
مهرداد هاشمی کمانگر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق

چکیده:

دراین مقاله به تخمین میزان محصول برنج درمنطقه ای در شمال ایران پرداخته می شود و برای هریک از گونه های برنج پرمحصول و کم محصول مدلی با استفاده از شبکه ی عصبی RBF ایجاد شده است برایتخمین میزان محصول ازتصاویر سنسور LISS-III ماهواره IRS-ID در فصل زراعی ۱۳۸۲ استفاده شده است و تصاویر با استفاده از نقاط کنترل زمینی تصحیح هندسی شده اند از مزارع برنج نمونه هایی تهیه شده است و عملکرد مزارع به صورت پرسش از کشاورزان مشخص گردید پارامترهای شبکه ی عصبی توابع RBF مراکز، پهنای توابع و اوزان شبکه با استفاده از مجموعه ی آموزش تعیین شده اند. میانگین خطای نسبی مدل برای برنج پرمحصول ۱۱/۵۲ درصد با انحراف معیار ۷/۱۸۳ درصدمی باشد و دارای ضریبتخمین ۰/۳۱ است و برای برنج کم محصول میانگین خطای نسبی ۹/۹ درصد با انحراف معیار ۹/۲ و ضریب تخمین ۰/۲ می باشد.