سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شادی منتظری –
زهرا رنجبر –
سعید باستانی –
فرهود نجفی –

چکیده:

روشهای مختلفی برای تخمین میزان رنگ مورد نیاز جهت پوشش دهی سطوح موردنظر درصنعت وجود دارد اما برای اینکه این تخمین به واقعیت نزدیک ترباشد می باشد عوامل مختلفی که درمیزان پوشش دهی رنگ مثل درصد جامدحجمی و اتلاف رنگ مثل روشهای اعمال و شرایط محیطی موثرند شناسایی شده و میزان و نحوه تاثیر آنها مشخص گردد این بررسی با گرداوری نتایج عملی میزان اتلاف رنگ را درشرایط متفاوت مشخص کرده و نحوه محاسبه رنگ موردنیاز برای سطوح مختلف را درشرایط واقعی به نحوی که به واقعیت نزدیک باشد نشان میدهد