سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه مهندسی برق
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه مهندسی برق
محمدباقر منها – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله مسئله تخمین نامتمرکز در سیستمهای ابعاد وسیع مورد بررسی قرار گرفته است . برای هر زیر سیستم یک تخمینگر محلی طوری طراحی می گرددکه فقط با استفاده از خروجی های اندازه گیری شده آن زیر سیستم بتوان حالت ها و اثرات تداخلی آنرا تخمین زد . هر زیر سیستم می تواند یک سیستم چند ورودی چند خروجی باشد که فرض می شود اثرات تداخلی وارده به هر زیر سیستم محدود است . مسئله تخمین اثرات تداخلی در دو حالت مورد بررسی قرار می گیرد . در حالت اول، فرض برآنست که متغیرهای حالت هر زیر سیستم بطور محلی اندازه گیری شده و در دسترس می باشند که جهت انجام تخمین فوق، الگوریتم بازگشتی کمترین مربعات خطا، مورد استفاده قرار می گیرد . سپس در حالت بعدی فرض می شود که متغیرهای حالت در دسترس نبوده و فقط اندازه گیری های محلی که همان خروجی های زیر سیستمها می باشند، در دسترس هستند . در این حالت علاوه بر اثرات داخلی، متغیرهای حالت نیز تخمین زده می شوند . جهت تخمین متغیرهای حالت ها از تخمینگر کالمن استفاده می شود . در انتها شبیه سازی تخمین نامتمرکز در سیستم بار فرکانس یک شبکه قدرت سه ناحیه ای، قابلیت های روش ارائه شده و همچنین کاربردهای عملی آنرا نشان می دهد .