سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمود رضا عبدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مازیار رهبر عربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
با توجه به افزایش روزافرون جمعیت و توسعه شهرها و عدم وجود زمین های مناسب در بسیاری از پروژه ها ناگزیر به استفاده از تکنیک هایی مانند تثبیت و تسلیح جهت بهبود مشخصات خاک هستیم. با توجه به آثار مثبت افزودنی های آهک و الیاف مصنوعی بر رفتار خاک ها در این تخقیق به بررسی اثرات توام این مصالح بر مقاومت های فشاری و کششی و همچنین نسبت بین مقاومت ها در خاک های رسی پرداخته شده است. بدین منظور کائولینیت به عنوان خاک ریزدانه با مقادیر 1، 3، 5 درصد آهک و 0/05، 0/25، 0/35 و 0/50 درصد الیاف پلی پروپیلن مخلوط و پس از عمل آوری برای زمان های 1، 7 و 22 روز تحت دمای 35 درجه سانتیگراد مورد آزمایش های کششی بار نقطه ای و فشاری محصور نشده قرار گرفته اند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد این نسبت برای خاک های مسلح شده با الیاف کاهش پیدا کرده و در درصدهای نزدیک به درصد بهینه به مقدار تقریبا ثابتی رسیده است نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی برای خاک های تثبیت شده با آهک و تسلیح شده با الیاف بر اساس درصد آهک و زمان عمل آوری تقریبا عددی ثابت است همچنین این نسبت برای خاک تثبیت شده بسیار پایین تر از کائولینیت خالص است.